Click here for our English version of the privacy statement.

Privacy Statement – Nederlands

DADA Consultancy, gevestigd in Nederland en Polen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, in lijn met de AVG.

Contactgegevens:

dpo@dada.nl; +31 24 3730309

Persoonsgegevens die wij verwerken

DADA Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens in opdracht van haar cliënten, welke internationaal gevestigde pharmaceutische bedrijven betreft. In verband met de wettelijke verplichting om de veiligheid van medicijnen te waarborgen en bijwerkingen of andere meldingen rondom producten adequaat te kunnen verwerken, zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken. Het gaat hier om gegevens waarmee wij aantoonbaar een daadwerkelijke patiënt kunnen vastleggen (op basis van geslacht en land van herkomst), en wanneer nodig uw contactgegevens om antwoord te kunnen geven op uw verzoek. Waar deze data in verband met een wettelijke verplichting moet worden gedeeld met andere partijen, zal de informatie gepseudonimiseerd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DADA Consultancy verwerkt informatie over uw gezondheid, welke wordt beschouwd als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DADA Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens uit naam van de wettelijke verplichting tot geneesmiddelbewaking die onze opdrachtgevers hebben binnen de pharmaceutische industrie. Hiermee promoten wij een veilig en zo effectief mogelijk gebruik van medicijnen.

Geautomatiseerde besluitvorming

DADA Consultancy voert geen geautomatiseerde verwerkingen uit; namelijk besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DADA Consultancy) tussen zit. Er is dus geen sprake van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DADA Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

DADA Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, en met onze opdrachtgevers, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DADA Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DADA Consultancy danwel haar opdrachtgevers, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@dada.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DADA Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DADA Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via office@dada.nl.