Is DADA “fit for the future”?

(please scroll down for the English version)

Vasil:

Tijdens de eerste brainstormsessie met Michiel voor dit project hadden we het over hoe we DADA aan de wereld konden showen in drie blogberichten.

Michiel:

Ja, in het begin, toen Vasil en ik elkaar spraken, ging het over hoe de zaken op ons home-office waren, en de impact van het coronavirus op werk en gezin. En daarna over waarom we bij DADA waren gaan werken en waarom we bij DADA zijn gebleven.

Vasil:

Een soort natuurlijke verdeling van de blogs in drie delen zou dan over het verleden, het heden en de toekomst van DADA gaan. En wij probeerden deze vragen te beantwoorden. Voor onszelf, maar ook voor de lezers – onze huidige en potentiële klanten en medewerkers.

Michiel:

Dit is het derde deel en hier zijn we dan: de toekomst! De toekomst wordt door ons allemaal gevormd. Dus zoals dat gaat bij DADA, vroegen we onze collega’s en anderen wat volgens hen de sleutel is tot het karakter van DADA en wat ons ‘fit for the future’ maakt.

Wat beschouw je als de sterke punten van DADA?

Vasil:

Het meest terugkerende thema was het familiegevoel binnen het team, naast de gretigheid om te ontwikkelen en te leren.

Chun Fung (pharmacovigilance associate):

“In de iets meer dan 9 jaar sinds ik bij DADA ben, groeide het aantal collega’s van 12 naar nu 40 mensen! Om de organisatie te zien groeien en te horen dat collega’s blij zijn met hun werk is gewoon weer een bevestiging dat ik bij een geweldig bedrijf zit dat open staat voor nieuwe ideeën en discussies.”

Joanna (managing partner, director quality and regulatory affairs):

“We respecteren elkaar, we zijn allemaal anders, maar dit is de kracht van ons team. Omdat we verschillende meningen, verschillende ervaringen en verschillende talenten hebben, kunnen we op verschillende manieren naar een probleem kijken. Hierdoor zijn we betere consultants.”

Vasil:

Al die diversiteit is leuk! Persoonlijk vind ik het leuk dat we bij DADA minstens 10 talen spreken. Laat staan de diversiteit van onze culturele achtergronden.

Angela (managing partner, director pharmacovigilance):

“Ik vind het leuk om deel uit te maken van een team dat meer is dan alleen collega’s, eentje dat zelfs in deze digitale e-werktijden het gevoel van familie-zijn behoudt.”

Linda (senior consultant pharmacovigilance):

‘Bij DADA ben je een persoon en geen nummer. Je krijgt veel ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. Iedereen is heel toegankelijk en open van geest – het voelt echt als een tweede familie!”

Michiel:

Wat me opviel in de feedback die we kregen, is dat de persoonlijke dingen die Vasil en ik eerder hebben geschreven, door velen worden herkend. En niet alleen door onze collega’s, van anderen kregen we ook veel likes en thumbs-up op onze blogs op Linkedin.
Bijvoorbeeld Judith Caanen, die een executive coaching-bedrijf runt. Het managementteam van DADA werkt al 18 jaar samen met Judith’s Development Room (over langdurige samenwerking gesproken!).

Judith (executive coach & teamcoach, Development Room):

“DADA is altijd loyaal aan haar waarden en integriteit, investeert echt in langdurige relaties. Niet alleen met de medewerkers, die ze kansen biedt om te groeien op professioneel en persoonlijk vlak, maar ook bij externe partners zoals ik.”

Michiel:

Dat doet me herinneren dat we vorig jaar iemand zijn 25-jarig dienstverband hebben gevierd. En de laatste keer dat we afscheid namen van iemand was bijna twee jaar geleden.

Wat is volgens jou cruciaal voor de toekomst van DADA en waar DADA naartoe gaat?

Sjeng (managing director):

“Het is cruciaal voor de toekomst van DADA dat we leergierig blijven en ontwikkelen. Dit heeft niet alleen te maken met de diensten die we aanbieden, maar ook met de manier waarop we ons dagelijkse werk organiseren. Dit laatste is nog een extra duidelijk geworden door de COVID-19-situatie.”

Joanna:

“DADA groeit organisch. Ik bedoel, op een natuurlijke manier door zich aan te passen aan veranderingen en uitdagingen van de steeds meer gereguleerde farmaceutische omgeving. Onze diensten en onze expertisegebieden groeien door wetenschappelijke en technologische vooruitgang, en dat gaat tegenwoordig steeds sneller. Dus ik hoop dat we nieuwe dingen kunnen blijven leren en we blijven genieten van het leren.”

Giovanni (junior consultant pharmacovigilance):

“Ik denk dat het belangrijk is om trouw te blijven aan de bedrijfswaarden, om nog sterkere relaties met onze klanten op te bouwen en op de hoogte te blijven van de PV- en RA-regelgeving.”

Michiel:

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je medewerkers autoriteit, verantwoordelijkheid en vaardigheid geeft, je een omgeving krijgt waar iedereen tot zijn recht komt. Niet alleen wij, de medewerkers, maar ook onze klanten, ons netwerk en de patiënten.

Judith:

“Blijf het bedrijf telkens opnieuw uitvinden op een manier die past bij zowel omvang als ambitie, verbinding en waarden. Omdat bewezen is dat die waarden van Dada een sterk bedrijf hebben gemaakt en een sterk netwerk hebben opgebouwd, vormen die waarden de basis voor een succesvolle toekomst!”

Chun Fung:

“Ik ben er trots op dat ik in 2021 mijn tienjarig dienstverband kan vieren en ik ben ervan overtuigd dat mijn werk bij DADA me nog vele jaren gemotiveerd en betrokken houdt.”

Vasil:

Nou Michiel, hoe sluiten we dit geïmproviseerde interview dan af? Het lijkt erop dat iedereen met wie we spraken het eens was over wat ons een geweldig team maakt: familie-gevoel, ruimdenkend, nieuwsgierig en leergierig. En de klant altijd centraal staat.

Michiel:

In mijn oren klinkt dat als dat DADA een hele fijne plek is om te werken!

Vasil:

Da’s fit for the future!


(English)

Is DADA fit for the future?

Vasil:

During the original brainstorming session for this project with Michiel, we were discussing how to present DADA to the world in three blog entries.

Michiel:

Yes, initially, when Vasil and I spoke a few weeks ago, it was about how things were at our home offices, the coronavirus impact on work and family. Quite naturally, the conversation flowed into why we joined DADA, and what made us stay with DADA.

Vasil:

A natural division of the assignment into 3 parts was to discuss the Past, the Present and the Future of DADA and to try to answer these questions. For ourselves, but also for the people reading – our current and potential clients and employees.

Michiel:

So here we are at the third one: the future! The future is shaped by all of us. So, as the DADA ways are, we asked our colleagues what they think is key to DADA’s character, and what make us “fit for future”.

What do you consider as DADA’s core strengths?

Vasil:

The most reoccurring theme was the family-like feeling within the team, in addition to eagerness to develop and learn.

Chun Fung (pharmacovigilance associate):

“Over the a-bit-more-than 9 years since I joined DADA, the number of colleagues grew from 12 to now 40 people! To see the organisation grow and to hear colleagues being happy with their job is just another confirmation that I am in a great company which is open for new ideas and discussions.”

Joanna (managing partner, director quality and regulatory affairs):

“We respect each other, we are all different but this is the strength of our team. Because we have different opinions, different experiences, different talents, we can look at a problem from different angles. This makes us better consultants.”

Vasil:

All that diversity is nice! I personally like the fact we speak at least 10 languages at DADA. Let alone the diversity of our cultural backgrounds.

Angela (managing partner, director pharmacovigilance):

“I like to be part of a team that is more than just colleagues, one that even in these digital e-working-times keeps the sense of being a family.”

Linda (senior consultant pharmacovigilance):

“At DADA, you are a person and not a number. You get a lot of room for your personal development. Everyone is very accessible and open minded – it really feels like a second family!”

Michiel:

What struck me from the feedback we got, is that the personal views Vasil and me expressed before, are recognized by so many. And not only by our colleagues, we also received a lot of likes and thumbs up to our blogs on Linkedin from outsiders.

For example, Judith Caanen, who runs an executive coaching business. DADA’s management team has been consulting Judith’s Development Room for 18 years (talking about long-term partnerships there!).

Judith (executive coach & teamcoach, Development Room):

“DADA is always loyal to its values and integrity, really invests in long term relationships. Not only with their employees, offering them opportunities to grow on a professional and personal level, but also in external partners like myself.”

Michiel:

That makes me remember that we celebrated a 25-year employment last year. And the last time we had a goodbye dinner was almost two years ago.

What do you feel is crucial to DADA’s future and where DADA is heading?

Sjeng (managing director):

“It is crucial for DADA’s future that we stay eager to learn and develop. This is not only related to the services that we are offering but also to the way we organize our daily work. Needless to say, the latter has become more evident due to the COVID-19 situation.”

Joanna:

“DADA is growing organically. You know, in a natural way, by adapting to changes and challenges of the more and more regulated pharmaceutical environment. Our services as well as our expertise areas are growing also due to scientific and technological progress which is becoming faster and faster nowadays. So, I hope we can keep learning new things and we keep enjoying learning.”

Giovanni (junior consultant pharmacovigilance):

“I think it is important to stay true to the company values, building even stronger relationships with our clients and keeping up to date with the PV and RA regulations.”

Michiel:

I am convinced that by giving employees authority, accountability and mastery, what you get is an environment that benefits everyone. Not just us, the employees, but our clients, our network and the patients as well.

Judith:

“Keep reinventing the company in a way that fits true to both size and ambition, connectivity and values. Because the values of Dada have proven to build a strong company and network, they form the foundation for a successful future!”

Chun Fung:

“I’m really proud to reach my 10-year anniversary in 2021 and confident that my work at DADA keeps me motivated and engaged for many more years.”

Vasil:

So, Michiel, how do we conclude this improvised interview? It seems that everyone we talked to was in unison about what makes us a great team: family-like, open-minded, curious and eager to learn. And that the client is always our main focus.

Michiel:

What that tells me, is that DADA is a very nice place to work!

Vasil:

That’s fit for the future!

Michiel Hendriks and Vasil Krapchev

“Het hele team, de cultuur binnen DADA en het werk in PV zijn gewoon een perfecte match voor mij”