De twee grote gebeurtenissen die ons leven beïnvloeden

June 10, 2020


(please scroll down for the English version)

Michiel:

Het zijn bijzondere tijden. Terwijl we gewoon ons leven leidden, werd de wereld plotseling in quarantaine gegooid vanwege een virus. Bij DADA werken we in de vorm van e-management. Ik bedoel, dat kan tegenwoordig heel goed met videoconferenties, e-mail en e-submission. Dus wat we doen zijn project kick-offs met klanten aan tafel, en dan runnen we het project vanuit ons kantoor in Nijmegen. Het is superefficiënt en we hebben alle expertise in één gebouw. Maar ons kantoor werd dus ook gesloten vanwege Covid-19. Voorlopig is dat geen probleem voor het uitvoeren van onze projecten. Met onze laptops en externe verbindingen kunnen we overal werken. DADA doet het in die zin uitstekend.

Maar er zijn collega’s die ik al meer dan 3 maanden niet heb gezien. Direct na de uitbraak kwam de regering met social distancing. Geweldig om de verspreiding van virussen tegen te gaan, maar we moesten wel ineens distant socializen om mentaal een beetje gezond te blijven. Gezelligheid op afstand is een surrogaat. Ja, videoconferencing is geschikt voor werk, maar het is niet geschikt voor chit-chat bij de koffie. Je loopt mensen gewoon niet tegen het lijf via Skype. Dus reken maar dat DADA zo snel mogelijk weer een activity day heeft. Man, daar kijk ik naar uit!


Vasil:

Ik ben het met Michiel eens. De tijdelijke sluiting van het DADA POLSKA-kantoor en de overstap naar thuiswerken hadden geen grote invloed op mijn dagelijkse schema. Zoals ik in het eerste deel al zei, is op afstand werken normaal voor DADA. We hebben onze communicatiekanalen binnen het team, maar ook met onze klanten en deze verlopen vlot. Sommige projecten liepen wel vertraging op doordat klinische onderzoeken werden geannuleerd of andere knelpunten in de product pijplijnen. Laten we hopen dat patiënten hierdoor geen negatieve gevolgen ondervinden.

Anderzijds waren de afgelopen drie maanden sociaal uitdagend. We moesten allemaal een stapje harder doen en proactief zijn in het distant socializen. De kleine dingen die we als vanzelfsprekend beschouwden, werden moeilijker te organiseren. Ook ik mis het persoonlijke contact met mijn collega’s en de bezoeken aan het kantoor in Nijmegen. Maar als overwegend geel persoon (volgens mijn DISC-analyse), weet ik dat positief blijven essentieel is en we zullen dit samen overwinnen.


Welke invloed heeft de Brexit op de activiteiten van DADA?

Michiel:
En nogmaals, hadden we uitzonderlijke tijden in 2016, toen het VK ons uitdaagde. Niet alleen als EU-burgers, maar ook als professionals. De Brexit is enorm voor ons als consultants. E-submission of XEVMPD staat in het niet bij de Brexit. Verplaatsen van productielocaties, wijzigen van EU QPPVS, RMS-switches. Ik vergat bijna dat EMA vanwege de Brexit moest verhuizen. Het is nu een paar maanden stil rondom Brexit, maar de nieuwe deadline van eind 2020 zal naar verwachting al te kort zijn voor het “ordelijk vertrek”. We hebben een soort van gespannen opwinding hierover.


Vasil:
Ik vind het moeilijk om professioneel op de Brexit te reageren. We namen deel aan enkele paneldiscussies en zagen veel presentaties vol voorspellingen en speculaties in de media, maar alleen de tijd zal uitwijzen hoe het allemaal zal aflopen. De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA, VK) is een belangrijke partner geweest bij het ontwikkelen van de GVP-richtlijnen en andere EU-PV-wetgeving, dus ik verwacht niet dat ze snel vervreemd raken.
Op persoonlijk vlak is de Brexit ook moeilijk voor te stellen. We hebben allemaal veel vrienden en sommigen hebben zelfs familie die in het VK woont. Als pro-EU-persoon heb ik altijd geprobeerd om de lokale bevolking binnen de wereld te vertegenwoordigen, dus het is triest om te zien dat mensen overwegend lokaal denken en handelen. We moeten proberen ons te concentreren op de waarden die ons verenigen en niet op wat ons verdeelt.

The two big events affecting our lives

How have the COVID-19 measures affected your work?

Michiel:

We find ourselves in quite exceptional times. When we were casually living our lives, suddenly the world was locked down due to a virus. At DADA we have a practice of e-management. I mean, nowadays that is very well manageable with video conferencing, email and e-submission. So, what we do are project kick-offs with clients in person, and then run the project from our office in Nijmegen. It is super-efficient and we have all the expertise in a single building. But obviously our office too closed due to Covid-19. For the time being that’s no big deal in terms of running our projects. With our laptops and remote connections, we can work from anywhere. DADA has been doing great.

 But I have not seen some colleagues in person for over 3 months. Right after the outbreak the government coined the social distancing measures, which are great for stopping viruses spread, but we had to learn distant socializing to stay mentally healthy. Distant socializing is a surrogate. Yes, video-conferencing is suitable for work, but it is not suitable for chit-chat over coffee. You simply do not stumble into people over skype. So guaranteed DADA will have another activity day as soon as possible. Man, am I looking forward to that!


Vasil:

I agree with Michiel. The temporary closure of the DADA POLSKA office and the switch to working from home did not affect greatly my day-to-day schedule. As I mentioned in the first part, working remotely is normal for DADA. We have our channels of communication within the team, as well as with our clients and these have been running smoothly. However, some projects got delayed due to clinical trials being cancelled or other bottlenecks down the product pipelines. Let us hope that patients will not suffer any negative consequences because of these.

On the other hand, the last three months have been challenging socially. We all had to step up and be proactive in distant socializing. The small things we took for granted became harder to organize. I too miss the personal contact with my colleagues and the visits to the Nijmegen office. But as a predominantly yellow person (according to my DISC analysis), I know that staying positive is key and we will overcome this together.

 

How will Brexit influence DADA’s business?

Michiel:

And yet again, what exceptional times we had back in 2016, when the UK challenged us. Not only as EU citizens, but as professionals too. Brexit is huge for us as consultants. E-submission or XEVMPD is dwarfed in the face of Brexit. Relocating manufacturing sites, changing EU QPPVS, RMS-switches. I almost forgot that EMA had to relocate due to Brexit. It has been quiet now for a few months, but the new deadline of end 2020 is already expected to be too short for the “orderly fashion leave”. We have a kind of suspended excitement over it.

 

Vasil:

It is hard for me to comment on Brexit professionally. We participated in some panel discussions and saw a lot of presentations full of predictions and speculations in the media, however only time will tell how it will all come down. The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA, UK) has been a key partner in developing the GVP guidelines and other EU PV legislation so I do not expect them to get alienated fast.

On a personal note, Brexit is difficult to imagine as well. We all have a lot of friends and some even have family living in the UK. As a pro-EU person, I have always tried to represent the local within the global so it is sad to see people thinking and acting predominantly locally. We should try to concentrate on the values that unite us and not on what divides us.