Michiel Hendriks and Vasil Krapchev

‘Het hele team, de cultuur binnen DADA en het werk in PV zijn gewoon een perfecte match voor mij’

May 27, 2020


(please scroll down for the English version)

Michiel Hendriks, Senior Consultant Regulatory Affairs bij DADA: “Ik hou van het werk bij DADA. Ik kan echt genieten van de diversiteit van de opdrachten en de nadruk op tevreden cliënten.”  

 Vasil KrapchevJunior Consultant Pharmacovigilance bij DADA: “Het hele team, de cultuur binnen DADA en het werk in PV zijn gewoon een perfecte match voor mij” 

Dit zijn een paar quotes uit een spontane uitwisseling van ervaringen en gedachten tussen Michiel en Vasil. Het begon met een simpele vraag via Skype, tijdens de Covid19-quarantaine. Michiel: “hey Vasil, lukt het een beetje met thuiswerken?” Hierop volgde een uitwisseling van “waarom”: waarom de farma, waarom consultancy, en waarom DADA? Lees verder over de persoonlijke kijk van Michiel en Vasil, consultants bij DADA Consultancy B.V. 

 

Wie ben je? 

Michiel Hendriks:

 • geboren in Groesbeek, Nederland, gestudeerd in Wageningen, woont in Nijmegen 
 • werkt voor DADA als Senior Consultant Regulatory Affairs sinds januari 2015 
 • geregistreerd partner, vader van 3 

 Vasil Krapchev: 

 • geboren in Sofia, gestudeerd in Duitsland, afgestudeerd in Italië, woont in Polen 
 • werkt voor DADA als Junior Consultant Pharmacovigilance sinds juni 2018 
 • getrouwd, vader van 3 

 

Waarom ben je naar DADA gegaan? 

Michiel: 

De eerste 10 jaar van mijn loopbaan werkte ik voor de grote farmaceutische bedrijven. In die 10 jaar ontdekte ik dat ik diversiteit in mijn werk nodig heb; meer dan wat ik had bij die bedrijven. En, dat ik ongewone situaties het leukst vind. Ongewone situaties hebben denkwerk nodig, creativiteit, en het is prima om de gebaande paden te verlaten. 5 jaar geleden vond ik die diversiteit in werk bij DADA, en ik ben blij dat die diversiteit altijd is gebleven.  

 

Vasil: 

Na meer dan 10 jaar werken aan de universiteit was het moment aangebroken om te veranderen. Zoals zoveel anderen moest ik door het proces van omschakelen van de academie naar de industrie – van het uitzoeken hoe de farmaceutische industrie is georganiseerd, naar het onderzoeken welke banen het beste passen bij mijn vaardigheden, naar het leren hoe ik een curriculum vitae moet schrijven. En op die manier – en ik weet niet of je gelooft in de wet van aantrekkingskracht of karma maar er gebeurde iets moois – vond ik DADA, net zoals DADA mij vond. 

Omdat ik in die tijd niet veel wist van dagelijkse verantwoordelijkheden van een Pharmacovigilance Consultant, moest ik met mijn onderbuikgevoel meegaan en eerst een simpele vraag beantwoorden: kan ik met dit team in één ruimte zitten, en kan ik met dit team samenwerken. Ik kan echt aanraden dat iedereen zich dit afvraagt voordat ze de beslissing nemen. 

En toen kwamen de details. Een onderdeel van de baan was het thuiswerken, twee dagen per week. Het kan zijn dat dit in Nederland normaal is, maar waar ik vandaan kom begint thuiswerken net een beetje op te komen. En toen waren er de teambuilding activiteiten, en de activity days, de regelmatige bezoekjes aan het kantoor in Nijmegen, etentjes met het team, dubbel liggen van het lachen. Ik ga met een grijns op mijn gezicht naar het werk, bevlogen met wat ik doe en, nog het meest van alles, blij met het team waarmee ik dat doe. 

 

En na de eerste maand bij DADA, waarom ben je bij DADA gebleven? 

Michiel: 

In diezelfde eerste 10 jaar had ik ook ontdekt dat ik het lekkerste werk in een kleinere omgeving. Met de overstap ging ik van meer dan 10.000 collega’s naar 40 bij DADA, en ik zie dat we met elkaar meer de dingen delen die ons echt bezig houden. Op werkvlak en privé. Het is hecht. 

 “Ik hou van het werk bij DADA. Ik kan echt genieten van de diversiteit van de opdrachten en de nadruk op tevreden cliënten.”  

Plus, ik heb hier de meest leuke projecten die ik nooit zou hebben gehad bij vorige werkgevers! Vaak komen projecten bij ons omdat een opdrachtgever de expertise niet heeft, of omdat het iets ongewoons is. Dan geniet ik ervan als een opdracht klaar is, en nog veel meer als het resultaat de verwachtingen overstijgt. Blije opdrachtgevers zijn erg leuk.

 

Vasil: 

Om eerlijk te zijn, was de leercurve in het begin zo steil, dat die eerste maand in een flits voorbij was. De helft van de tijd was ik in Nijmegen om de mensen en het werk te leren kennen.  

“Het hele team, de cultuur binnen DADA en het werk in PV zijn gewoon een perfecte match voor mij” 

 Omdat ik in het begin niet wist hoe je een bijwerking kwalificeert, of wat een PSUSA is, was het leerproces intensief. Maar het verliep soepel. Ik heb betrokken collega’s uit 8 verschillende landen, er was altijd wel iemand die niet met de wenkbrauwen fronste als ik met beginners-vragen aankwam, en de tijd had om via Skype en met een kop koffie kennis te delen. 

Wat ik ook heel erg waardeer is hoe het hele team is betrokken bij het besluitvormingsproces binnen DADA. Kort geleden onderging de afdeling Pharmacovigilance een grote verandering, en we hebben er allemaal een actieve rol in gehad. Nu ben ik lid van het Benefit Risk Management team. We schrijven PSURs, Risk Management Plans, doen Signal Detection, en sloten laatst twee Signal evaluaties af. Dit soort onderzoekend PV werk is wat ik mijn kant als onderzoeker aanspreekt. De actieve stoffen die we hiervoor monitoren variëren van antihistaminica tot antibiotica en NSAIDs, tot therapieën voor de behandeling van kanker. Dat maakt iedere dag anders en de kans op een burnout een stuk kleiner. 

En als laatste, niks van wat ik aan taken heb gaat over mijn ethische grenzen heen. Het heeft zelfs de mogelijkheid om daadwerkelijk patiënten te helpen. Dat voegt zingeving toe, en dat is echt cruciaal want we maken allemaal dezelfde reis – op weg naar een beter mens, een betere consultant, een betere partner, een betere ouder. 

 


(ENGLISH) 

“The whole team, the DADA culture and the actual work in PV are simply a perfect fit for me.”  

Michiel Hendriks, Senior Consultant Regulatory Affairs at DADA: “I love my job at DADA. I can really enjoy the diversity of projects and the focus on happy clients.” 

Vasil KrapchevJunior Consultant Pharmacovigilance at DADA: “The whole team, the DADA culture and the actual work in PV are simply a perfect fit for me.” 

These are tidbits from a spontaneous exchange of views and thought between Michiel and Vasil. It started out with a simple question over Skype, during the Covid-19 quarantine. Michiel: “hey Vasil, how are things at home office?” What followed was an exchange of why’s: why pharma, why consultancy, and why DADA? Please feel free to read the personal view of Michiel and Vasil, consultants at DADA Consultancy B.V. 

 

Who are you? 

Michiel Hendriks: 

 • born in Groesbeek, the Netherlands, studied in Wageningen, lives in Nijmegen 
 • works for DADA since January 2015 as Senior Consultant Regulatory Affairs 
 • married, father of 3 

 

Vasil Krapchev: 

 • born in Sofia, studied in Germany, graduated in Italylives in Poland 
 • works for DADA since June 2018 as Junior Consultant Pharmacovigilance 
 • married, father of 3 

 

Why did you move to DADA? 

Michiel: 

I have been with major pharma companies for the first 10 years of my career. In those 10 years I learned that I need diversity in my workmore than what I had at the time. And, I am attracted to the exceptional situation. Exceptional situations require thought, creativity, and allow to let go of the common ways5 years agoI found that diversity in DADA, and I am glad to the diversity never ceased.  

 

Vasil: 

After 10+ years working at the university, the time for change had arrived. And I had to, like so many others, go through the process of switching from academia to industry – from digging into how the pharmaceutical industry is organised, through researching what kind of positions are most suitable for my skillset, to learning how to write a resume. And so, I do not know if you believe in the law of attraction or in karma but something special happened – as much as I found DADA, DADA found me. 

As, back then, I did not know much about the day-to-day responsibilities of a Pharmacovigilance Consultant, I had to go with my gut feeling and first answer one simple question – “Will I be able to share a space and work together within this team”. I really recommend that everyone asks themselves this question before making the final decision. 

Then came the details. Part of the initial job offer included two days working from home – in the Netherlands this might be normal but where I come from it has just recently started to be a real thing. Then there was the team-building workshops and the activity days, the regular visits to the Nijmegen office, the team dinners, the laughs. I go to work with a smile on my face, loving what I do and most of all with who I do it. 

 

Why did you stay with DADA after the first month? 

Michiel: 

In those first 10 years of my career I also learned that I actually value working in a small scale environment. Moving from 10.000+ colleagues to DADA, where I have 40 colleagues, I see that we more freely share what moves us. Professionally, and personally. It’s more close.  

“I love my job at DADA. I can really enjoy the diversity of projects and the focus on happy clients.” 

 Plus, I had the most exciting projects I could never have had at any previous employer! Projects often come to because the client doesn’t have the expertise, or because it is something exceptional. I feel delighted when I can provide solutions, and even more so when they exceed expectations. Happy clients are really enjoyable. 

 

Vasil: 

To be honest, the learning curve was so steep in the beginning, the first month passed in the blink of an eye. Half of it I spent in the Nijmegen office and got to know the people and the actual job.  

“The whole team, the DADA culture and the actual work in PV are simply a perfect fit for me.” 

Since initially I did not know what qualified as an Adverse Event, nor what PSUSA stands for, the learning process was very intense but went smoothly. Being surrounded by dedicated colleagues from 8 different countries, I could always find someone who was not getting annoyed by my layman’s questions and had time to share some knowledge over a cup of coffee or in a short skype session. 

Also, I really like how the whole team is involved in the decision-making process in DADA. Recently the Pharmacovigilance Department underwent a big transformation and we all took an active part in it. Now I am a member of the Benefit Risk Management team. We write PSURs, Risk Management Plans, do Signal detection, just recently concluded two Signal evaluations. This type of investigative PV work, is what appeals to my researcher’s side. The active substances we do these for are ranging from antihistamines through antibiotics and NSAIDs, to anti-cancer therapies, which makes every day different and decreases the chance of a burn-out.  

And finally, none of the tasks I do crosses any of my ethical boundaries and has actually the potential to help the patient. This adds meaning and is crucial because we are all in this journey together – trying to become better people, consultants, partners, parents.